U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of bijvoorbeeld een demo account aan te vragen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op onze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Portaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om onze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op onze website berust bij Portaal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Portaal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Portaal.biz.

Persoonsgegevens

Portaal.biz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Portaal.biz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Portaal.biz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door Portaal.biz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het kunnen contact opnemen met bezoekers van de website waarbij de bezoekers zijn gegevens via het formulier heeft achtergelaten;
  • Het aanvragen van een offerte door de bezoeker van de website;
  • Het aanvragen van een demo account

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De door de bezoeker verstrekte gegevens aan Portaal.biz. Hierbij geldt bij wijzigingen van de toestemming van een bezoeker de wijziging in gaat op het moment van de mutatie en zal niet gelden met terugwerkende kracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Portaal.biz de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Aanhef
  • Naam contactpersoon vereniging
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Portaal.biz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat contact heeft met Portaal.biz en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten van Portaal.biz

Persoonsgegevens van leden van vereniging die zijn aangesloten bij Portaal.biz worden door Portaal.biz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Het aanmaken van een account voor toegang tot het portaal van de vereniging;
  • De registratie van persoonsgegevens die behoren tot het lidmaatschap van de vereniging die is aangesloten bij Portaal.biz.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De door het lid verstrekte gegevens via het portaal van de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Portaal.biz de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Ten behoeve van het aanmaken van een account:

  • Volledige naam
  • Inlognaam
  • Toegewezen gebruikersgroep

Ten behoeven van het lidmaatschap van de betreffende vereniging. Het lid van de betreffende vereniging bepaalt zelf welke gegevens worden vastgelegd.

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Mobiel nummer
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Functie binnen het orkest
  • Partij
  • Lids sinds

Uw persoonsgegevens worden door Portaal.biz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende het lidmaatschap van het lid bij betreffende vereniging. Indien het bestuur aangeeft dat het gebruiker geen lid meer is van de vereniging, zal het account en bijbehorende persoonsgegevens worden verwijderd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Portaal.biz
p/a Eikenlaan 11
4285 DS Woudrichem

Demo account

Wilt u graag zelf zien hoe Portaal werkt? Dat is mogelijk! Vraag een account aan en ontdek de mogelijkheden die Portaal u kan bieden.

Portaal Basis

Pictogram Bestuur 200
Portaal Bestuur

Pictogram PR 200
Portaal PR

Pictogram Muziek 200
Portaal Muziek